Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Demarit vastaavat

Miten puolueenne varmistaa, että Suomessa vältytään jatkossa kaivosten aiheuttamilta ympäristöhaitoilta?

SDP:n mielestä kaivoslain uudistaminen on tarpeen. Kaivoksilla on tärkeä elinkeinopoliittinen merkitys ja Suomi voi toimia kestävän kaivostoiminnan esimerkkimaana. Kaivoslakia uudistetaan niin, että kaivosten ympäristövaikutuksia voidaan vähentää, kuntien päätösvaltaa kaivosasioissa lisätä esimerkiksi kaavoituksen avulla, kiinteistönomistajien ja maanomistajien asema parannetaan, kaivoksen ympäristövaikutukset sekä vaikutukset alkueräiskansojen oikeuksiin otetaan paremmin huomioon. On myös syytä selvittää voidaanko luoda vahvempi vakuusmenettely ympäristövahinkojen sekä muiden jälkitöiden asianmukaiseen hoitamiseen esimerkiksi konkurssitilanteissa.

Pitääkö kaivoshankkeiden valmistelu kieltää luonnonsuojelualueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä?

Hallitusohjelman mukaisesti selvitetään malminetsintäoikeuden lupaprosesseja, käytänteitä ja mahdollisia rajoittamistarpeita luonnonsuojelualueilla. Tärkeää on taata kaivostoiminnan kestävyys, ympäristön kunnioittaminen ja suojelunormien noudattaminen. Kaivoksilla on aina vaikutuksia ympäristöön ja näitä vaikutuksia sekä kaivosten vaikutusalueella asuville ihmisille aiheutuvaa haittaa on aina pyrittävä minimoimaan ja ne tulee aina arvioita tarkasti ja punnittava osana lupaprosessia.

Tuleeko kaivoslaki edelleen säilyttää niin kutsuttuna kattolakina, jolle esimerkiksi ympäristölainsäädäntö on alisteinen?

On tärkeää että pitkällä tähtäimellä Suomessa harjoitetaan kestävää kaivostoimintaa, joka huomioi niin sosiaalisen, taloudellisen kuin myös ekologisen kestävyyden. Tulevaisuuden lainsäädännössä tulee ottaa kaikki kolme kestävyyden näkökulmaa yhtäläisesti huomioon.

Miten takaatte maanomistajien ja alkuperäisväestöjen oikeusturvan sekä elinkeinonharjoittajien etujen huomioimisen kaivoshankkeisiin liittyvässä päätöksenteossa kuten malminetsinnän varausvaiheessa?

Kaivoslain uudistuksen lähtökohtana on ympäristönsuojelun tason parantaminen, kaivosten toimintaedellytysten varmistaminen sekä paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Kuntien ja niiden asukkaiden ääntä tulee kuulla jatkossa vahvemmin sijoituspäätöksiä tehtäessä. Lupaprosessien uudistamista on myös hyvä pohtia niin että eri näkökohdat voidaan huomioida prosessissa entistä paremmin.

Mitä mieltä olette siitä, että kaivosteollisuuden edustajat ovat voimakkaasti edustettuina TEM: n kaivoslakityöryhmässä?

Kaikessa lainvalmistelussa on tärkeää, että kaikkia osapuolia kuullaan tasapuolisesti ja että lainvalmistelu perustuu parhaaseen mahdolliseen tutkittuun tietoon sekä asianmukaiseen jälkiseurantaan ja arviointiin.

Sosiaalidemokraattien vastaukset toimitti meille kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen

1 ajatus aiheesta “Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Demarit vastaavat”

  1. Paluuviite: Puolueilla höttöinen näkemys kaivoslaista – Kaivoslaki Nyt! -kansalaisaloite eduskunnan käsittelyyn tiistaina 6.10.2020 – Saimaa ilman kaivoksia

Vastaa

Shopping Cart