Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Vihreät vastaa

Miten puolueenne varmistaa, että Suomessa vältytään jatkossa
kaivosten aiheuttamilta ympäristötuhoilta?

Haluamme uudistaa kaivoslain niin, että ympäristötuhoille on aito
nollatoleranssi. Kaivostoimintaa tulee harjoittaa ympäristön, ihmisten
ja muiden elinkeinojen kannalta kestävällä tavalla, eikä nykyinen
kaivoslaki täytä tätä kriteeriä. Uuden lain myötä lain noudattamisen
valvontaa sekä paikallisten ihmisten ja kaivostoiminnasta kärsivien
elinkeinojen oikeuksia on vahvistettava.

Kaivoslain ja siihen liittyvien ympäristölakien uudistaminen on
Vihreille keskeinen tavoite hallituksessa tällä kaudella.
Hallitusohjelman mukaan lakiuudistuksen lähtökohtana on muun muassa
ympäristönsuojelun tason parantaminen sekä paikallisen hyväksyttävyyden
ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen.

Kaivosta perustettaessa tulee arvioida, onko kaivoksesta saavutettava
hyöty tärkeämpi kuin esimerkiksi alueen matkailu tai luontoarvot. Tämän
vuoksi kunnan tulee pystyä päättämään kaavoituksella, tuleeko sen
alueelle kaivoksia vai ei.

Kaivoshankkeiden luvituksessa on taattava viranomaisille riittävät
resurssit käsitellä hakemukset perinpohjaisesti. Ympäristönäkökohtia
tulee painottaa lain tulkinnassa nykyistä enemmän. Merkittävien
ympäristöriskien osoittamista ei voida jättää luvista valittavien
järjestöjen tai yksittäisten kansalaisten vastuulle.

Vesistöjen, ympäristön ja terveyden suojelu tulee taata riittävän
tiukoilla ympäristöluvilla. Valvonnan ja riittävien lupaehtojen
takaamiseksi kaivosviranomaisen, ympäristöviranomaisen ja muiden
viranomaisten vastuunjako on selkeytettävä. Viranomaisten tulee käyttää
lupaharkinnassa kaikkea saatavilla olevaa tietoa, ei vain luvan hakijan
tarjoamaa tietoa.

Kaivostoiminnan epäonnistuessa sen kustannukset eivät saa kaatua
yhteiskunnan maksettavaksi, kuten viime vuosina on liian monissa
tapauksissa käynyt. Riittävillä vakuuksilla ja vastuujärjestelmää
kehittämällä on taattava, että ympäristöstä huolehditaan myös
ongelmatilanteissa tai jos kaivosyhtiö ajautuu maksukyvyttömäksi.
Kaivosalueen ennallistamisesta ja jälkihoidosta tulee myös säätää
nykyistä selkeämmin.

Lisäksi kaikki hyödyntämiskelpoiset mineraalit (ml. uraani) on
luvitettava heti kaivoksen avaamisen yhteydessä. Jos malmio sisältää
merkittävän määrän uraania, on sen käsittelystä ja käytöstä annettava
selvitys jo hankkeen alkuvaiheessa.

Uusiutumattomat luonnonvarat eivät saa olla vapaasti hyödynnettävä
yksityinen hyödyke. Yhteiskunta voi sallia kaivosyhtiöille
mineraalivarantojen käyttämisen riittävää korvausta vastaan, kun
lupaehdot täyttyvät, mutta yritysten tulee maksaa hyödyntämisestä
riittävä korvaus esimerkiksi louhintaveron muodossa. Hallitusohjelman
mukainen kaivosveroselvitys on saatava maaliin mahdollisimman nopeasti.

Pitääkö kaivoshankkeiden valmistelu kieltää luonnonsuojelualueilla
tai niiden välittömässä läheisyydessä?

Kyllä. Kaivoslaissa tulee yksiselitteisesti estää malmien etsintä
luonnonsuojelualueilla. Malminetsinnän salliminen luonnonsuojelualueella
on jo aiheuttanut eräissä tapauksissa haittaa kohteiden luontoarvoille.
Kaivosta ei tule voida perustaa myöskään sellaiselle etäisyydelle
luonnonsuojelualueesta tai kansallispuistosta, että toiminnasta on
ympäristönsuojelulain mukaista haittaa.

Tuleeko kaivoslaki edelleen säilyttää niin kutsuttuna kattolakina,
jolle esimerkiksi ympäristölainsäädäntö on alisteinen?

Sekä kaivoslaki että ympäristölainsäädäntö, kuten ympäristönsuojelulaki
ja luonnonsuojelulaki, ovat jo nykyään samanarvoisia.
Ympäristölainsäädäntö ei siis ole kaivoslaille alisteista, vaan
kaivostoimintaan sovelletaan samanarvoisesti niin kaivoslakia kuin
ympäristölainsäädäntöä. Kyseisten lakien soveltamiseen liittyvä
kulttuuri ei nykyisin vastaa tätä tosiseikkaa, ja sitä on muutettava.
Kaivoslain uudistus ei yksin riitä muuttamaan käytäntöjä, vaan
tarvitsemme viranomaisten ohjausta ja selkeän viestin päättäjiltä, jotta
ympäristö, paikalliset asukkaat ja muut elinkeinot saavat vahvemman
roolin läpi koko kaivoshankkeen elinkaaren.

Miten takaatte maanomistajien ja alkuperäisväestöjen oikeusturvan sekä elinkeinonharjoittajien etujen huomioimisen kaivoshankkeisiin liittyvässä päätöksenteossa, kuten malminetsinnän varausvaiheessa?

Kaivoshankkeen hyödyn arvioimiseksi on tehtävä intressivertailu
erilaisten paikallisten toimijoiden kesken. Kaivoshankkeesta saatavan
hyödyn tulee olla huomattava verrattuna siitä maanomistajille,
paikallisille asukkaille, muille elinkeinonharjoittajille ja
alkuperäiskansoille koituviin menetyksiin. Lisäksi kaivoslupamääräyksiin
tulee ottaa mahdollisuus määrätä maisemallisten tai muille elinkeinoille
aiheutuvien haittojen lieventämisestä.

Malminetsintälupaa on tarpeen rajoittaa kaivoslain uudistamisen
yhteydessä. Nykyään malminetsintä varauksesta jatkolupien loppuun voi
aiheuttaa jopa 17 vuoden epävarmuuden alueen tulevaisuudesta niin
asukkaille, maanomistajille, rakentamiselle kuin muille elinkeinoille.

Kunnan itsemääräämisoikeus elinkeinojen kehittämiseen, ohjaamiseen ja
yhteensovittamiseen on kirjattava kaivoslakiin selvästi. Myös
saamelaisten kulttuuriin ja elinkeinoihin liittyvä itsehallinnollinen
asema on laissa turvattava. Kunnalla ja maakunnalla on oltava oikeus
kieltää malminetsintä ja kaivostoiminta alueellaan perustellusta syystä,
kuten yllä esitetyn intressivertailun nojalla. Myös maanomistajalla
tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa malminetsintään ja
kaivostoimintaan omistamallaan maa-alueella. Suunnitteilla olevassa
kaivoshankkeessa on lisäksi kuultava naapurikuntia, joiden alueelle
vaikutukset ulottuisivat.

Mitä mieltä olette siitä, että kaivosteollisuuden edustajat ovat voimakkaasti edustettuina TEM:n kaivoslakityöryhmässä?

Vihreät suhtautuu erittäin kriittisesti työ- ja elinkeinoministeriön
selvityshankkeisiin, joita ovat olleet toteuttamassa aiemmin
kaivosteollisuuden puolesta lobanneet toimijat. Viime joulukuussa
oikeuskansleri moitti ministeriötä siitä, että se tilasi kaivosyhtiöitä
avustaneelta lakiasiantoimisto Boreniukselta selvityksen kaivoslaista.
Oikeuskanslerin mukaan menettely on ollut omiaan synnyttämään
ulkopuolisissa epäilyksen virkatoiminnan puolueettomuutta kohtaan.
Vihreät pitää tärkeänä, että lainvalmistelussa ovat edustettuna laajasti
eri sidosryhmät, jotta eri osapuolten näkökulmat, ympäristökysymykset ja
tieteellinen tutkimus aiheesta huomioidaan.

Vihreiden vastaukset meille toimitti puoluesihteeri Veli Liikanen.

1 ajatus aiheesta “Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Vihreät vastaa”

  1. Paluuviite: Puolueilla höttöinen näkemys kaivoslaista – Kaivoslaki Nyt! -kansalaisaloite eduskunnan käsittelyyn tiistaina 6.10.2020 – Saimaa ilman kaivoksia

Vastaa

Shopping Cart