Yhdistyksen säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Saimaa ilman kaivoksia ry, ja sen kotipaikka on Juva. Yhdistys on valtakunnallinen ja toimii koko Suomessa ja tarvittaessa maailmalla. Saimaa ilman kaivoksia ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, voittoa tavoittelematon yhdistys.

2§ TARKOITUS

Saimaa ilman kaivonvoksia ry:n tavoitteena on ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin lisääminen. Tällä tarkoitetaan ympäristön-, terveyden- ja luonnonsuojelun sekä asuinympäristön viihtyisyyden edistämistä Saimaan alueella sekä sen lähiseuduilla Etelä-Savossa.

Edellisen toteuttamiseksi yhdistyksen tarkoituksena on:

 • Toimia järjestönä, joka puolustaa Saimaan alueen elinympäristöä ja elinkeinoja kaivostoiminnan vaikutuksilta ja uhilta. Kaivostoiminnalla tarkoitetaan laajasti maa- ja/tai kallioperän aineksen tai mineraalien hyötykäyttöön liittyvää toimintaa, kuten esimerkiksi malminetsintä sekä kartoitus ja malminetsintävaraukset, kairaukset, louhinta, koetoiminta, rikastus- ja metallinjalostus.
 • Toimia kaikissa niissä asioissa, jotka liittyvät kaivostoimintaan, kaivoksiin, kaivoslakiin ja kansalaisten edunvalvontaan näitä aiheita käsiteltäessä.
 • Suojella Saimaan ainutlaatuista monimuotoisuutta makean veden vesistöekosysteeminä uhanalaisine eliölajeineen.
 • Vaatia vahvistettaviksi niin sanotut ”no-go” eli kaivostoiminnalta suljetut alueet, joilla ei sallita edes malminetsintää. Tieteelliseen
 • tutkimukseen, jossa selvitetään maaperän geologista koostumusta,tulee olla erillinen lupa.

Vaatia kaivoslakiin muutoksia, jotka takaavat luonnonsuojelualueiden, Natura 2000 -alueiden, kulttuuriltaan arvokkaiden, luonnoltaan herkkien ja monimuotoisten alueiden, tärkeimpien vesistöjen ja niiden välittömässä läheisyydessä olevien alueiden, sekä alkuperäiskansojen elinkeinojen kannalta tärkeiden alueiden koskemattomuuden.

Edistää kestävää alueellista ja paikallista taloudellista kasvua niillä toimialoilla, joilla on aluetaloudelle ja laajemminkin arvoketjujen kautta jo nykyisellään suuret arvonlisä- ja työllistämisvaikutukset sekä kasvupotentiaalia, kuten erityisesti ruoka- ja elintarvikeala, metsä- ja biotalous, matkailu- ja kulttuuriala sekä puhtaan veden osaaminen.

Vaatia, että kaivoslaissa edellytetään laaja-alaista vaikutusten arviointia, jossa otetaan huomioon kaikkien alueellisten ja paikallisten elinkeinojen ympäristö-, taloudelliset ja kulttuuriset vaikutukset sekä tehdään näistä yhdenvertaiset jo lupaharkinnassa.

Vaatia ympäristölainsäädäntöä muutettavaksi siten, että ympäristönormit on saatava kaikille haitta-aineille, erityisesti raskasmetalleille, radioaktiivisille aineille ja suola-aineille, jotka voivat palautumattomasti pilata Saimaan arvokkaan makean veden vesistön ekosysteemin uhanalaisine eliölajeineen.

Vaatia, että kaivoshankkeiden lupaprosessit ja niiden valvonta saatetaan vastaamaan Euroopan unionin ja kansainvälisiä ympäristönormeja, sitoumuksia ja parhaita käytäntöjä.

Edistää paikallisten ihmisten oikeuksia kaivoskysymyksissä.

Ylläpitää ja kehittää vuorovaikutusta asiantuntijoiden ja kansalaistoimijoiden välillä.

Toteuttaa kansalaistoimintaa, viestintää ja vaikuttamista oikeudenmukaisemman kaivoslain saavuttamiseksi Suomessa.

Osallistua tarvittaessa julkiseen keskusteluun ja seminaareihin, jotka liittyvät kaivosalaan ja edellä mainittuihin teemoihin.

3§ TOIMINTA

Saimaa ilman kaivoksia ry toimii kaikkia niitä haitallisia vaikutuksia vastaan, joita malminetsintävaraukset, malminetsintä, kaivostoiminta tai kaivostoiminnan suunnittelu voi aiheuttaa. Vaikutuksilla tarkoitetaan seurauksia, joilla on merkitystä alueen elin- ja asuinympäristölle, terveydelle, luononsuojelulle sekä maanomistajille ja elinkeinojen harjoittamiselle. Yhdistyksen tehtävänä on laatia valituksia Saimaan alueelle annettavista malmisetsintävaraus-, malminetsintä- ja kaivosluvista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi lisäksi:

Toimeenpanna tapahtumia, seminaareja, kursseja ja tiedotustilaisuuksia

Laatia lausuntoja, muistutuksia, kannanottoja, aloitteita ja valituksia lupa- ja ympäristökysymyksissä liittyen myös lainsäädäntöön, sopimuksiin ja politiikkaan kansainvälisissä ja EU- yhteyksissä.

Tehdä valituksia eri oikeusasteisiin malminetsintävarausten, malminetsinnän, kaivostoiminnan tai kaivostoiminnan suunnittelun estämiseksi.

Tehdä valituksia myös eri hallintoasteisiin koskien kaikkia niitä lupia, joilla on vaikutusta mahdollisen kaivostoiminnan suunnitteluun tai aloittamiseen. Tällä tarkoitetaan kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevia päätöksiä, ympäsistövaikutuksia koskevia päätöksiä sekä luonnonsuojelua koskevia päätöksiä.

Toimia yhteistyössä henkilöiden, järjestöjen ja viranomaisten kanssa Suomessa ja ulkomailla yhdistyksen tavoitteiden edistämiseksi laajasti.

Hankkia tietoa ja tehdä selvityksiä sekä tietopyyntöjä.

Kampanjoida, tiedottaa ja kouluttaa.

Ylläpitää sosiaalisen median kanavia ja Saimaa ilman kaivoksia -Facebook-ryhmää.

Julkaista kannanottoja, tietoa, tiedotteita ja painotuotteita.

Tuottaa ja levittää aiheeseen liittyvää audiovisuaalista materiaalia.

Toteuttaa kansalaistoimintaa, viestintää ja vaikuttamista (oikeudenmukaisemman kaivoslain saavuttamiseksi) ja huomauttaa, ellei kaivoslakia noudateta.

Osallistua tarvittaessa julkiseen keskusteluun ja seminaareihin, jotka liittyvät kaivosalaan ja edellä mainittuihin teemoihin.

Rahoittaa oikeudenkäyntikuluja ja kattaa lakimieskustannuksia kaivosyhtiöitä vastaan Saimaan ja sen lähialueen vesistöjen suojelemiseksi.

Perustaa hautausmaita kaivostoiminnan estämiseksi. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan toimikunnissa. Toimikunnat toimeenpanevat viestintää, tapahtumia, julkilausumia, sosiaalisen median viestintää ja muita yhdistyksen tavoitteita tukevia toimenpiteitä. Toimikunnat voivat tehdä itsenäisiä päätöksiä tarvittavista toimista seuraten yhdistyksen hallituksen asettamia linjauksia. Toimikuntiin voivat liittyä kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja täten osallistua yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.

4§ TALOUDELLINEN TOIMINTA

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • Kerätä jäsen- ja kannatusmaksuja sekä yksityisiltä henkilöiltä että yhteisöiltä.
 • Ottaa vastaan tukia ja lahjoituksia
 • Hakea apurahoja
 • Kantaa pääsymaksuja järjestämistään tilaisuuksista
 • Periä palkkioita luennoista, asiantuntijaesiintymisistä,lausunnoista, neuvoista ja konsultaatiosta sekä periä kulukorvauksia.
 • Harjoittaa julkaisutoimintaa.
 • Järjestää arpajaisia, myyjäisiä sekä muuta varainkeruuta, esimerkiksi tuotemyyntiä.
 • Hankkia sponsoreita toiminnalleen.
 • Omistaa, hallinnoida ja kaupallisesti hyödyntää immateriaalioikeuksia.

5§ JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaisten jäsenten tulee hakea jäsenyyttä ja tulla siten mukaan aktiiviseen toimintaan osana toimikuntaa. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kannatusjäseneksi pääsee kuka tahansa.

6§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Varsinaisella jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Myös jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ero astuu voimaan heti hallituksen päätöksen jälkeen. Kannatusjäsen voi erota yhdistyksestä jättämällä jäsenmaksunsa maksamatta.

7§ JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voidaan periä joko vuosittain tai kuukausittain.

8§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4, 6 tai 8 muuta varsinaista jäsentä sekä 3-9 varajäsentä.

Hallitus valitaan varsinaisista jäsenistä, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa vähintään vuoden ajan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut toimihenkilöt. Hallitus voi halutessaan valita tehtäviin myös hallituksen ulkopuolisia yhdistyksen jäseniä.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kerran vuodessa.

Virallisia kannanottoja yhdistyksen nimissä ja vaikutusvallalla ovat oikeutettuja tekemään ainoastaan yhdistyksen hallitus ja yhdistyksen kokous, sekä toimikuntien jäsenet saamansa toimivallan puitteissa.

Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien toteuttamiseksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

10§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

11§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous voidaan tarvittaessa pitää kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Kokous voidaan myös pitää, kun vähintää kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä, ilmoitettua asiaa varten, kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Kokouspäätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Vuosikokous on pidettävä tammi – toukokuussa.

12§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta sähköpostilla.

Hallituksen kokoukset voidaan kutsua koolle kahden (2) päivän varoitusajalla.

13§ VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vhintään kolmen neljäsosan (3⁄4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus on käytettävä purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla sellaisiin tarkoituksiin, joiden hyväksi yhdistys on toiminut.

Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen tarvitaan kaksi kokousta, jotka järjestetään vähintään kuuden kuukauden välein.

15§ MUUT MÄÄRÄYKSET
Muissa asioissa yhdistys noudattaa voimassa olevaa yhdistyslakia.

Y-tunnus ja rahankeräyslupa

Y-tunnus 3187230-3
Saimaa ilman kaivoksia ry:llä on rahankeräyslupa, lupanumero RA/2022/538

Shopping Cart