Saimaa ilman kaivoksia ry:n lausunto ympäristöministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Puheenjohtaja Miisa Mink on tänään jättänyt seuraavan lausunnon. Yhdistyksen mukaan ehdotetut muutokset heikentäisivät luonnonsuojelulakia.

”Ilmastokriisiä ja luontokatoa ei voi ratkaista erillään toisistaan. Ilmastokriisi kiihdyttää luontokatoa, ja luontokato kiihdyttää ilmaston lämpenemistä. Kaikkia teollisia hankkeita tulisi punnita yhtä aikaa näiden molempien linssien lävitse.

Luonnonsuojelulakiin ehdotetaan heikennystä, jonka mukaan uusiutuvan energian tuotantolaitosten suunnittelun, rakentamisen ja käytön, sekä tällaisten laitosten verkkoon liittämisen tuottamiseen liittyviä hankkeita voidaan jatkossa pitää aina niin sanotun ”yleisen edun” mukaisena ja siten niille voitaisiin myöntää poikkeus luonnonsuojelulain lajisuojeluun ja Natura 2000 -verkostoon liittyvissä säädöksissä.

Lakiesitys antaa sellaisen kuvan, että ilmastokriisi voitaisiin ratkaista luonnon monimuotoisuutta vähentämällä. Uusiutuvan energian tuotantolaitoksia toki tarvitaan, jotta osa fossiilisilla raaka-aineilla tuotetusta energiasta voidaan korvata. Kaiken korvaaminen ei kuitenkaan tule olemaan mahdollista (Simon Michaux, GTK, 2021) joten myös muita ratkaisuja ilmastopäästöihin joudutaan etsimään.

Jokaista uusiutuvan energian tuotantolaitoshanketta tulisikin harkita sekä ilmastokriisin että luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta. Ilmastokriisiä ei ratkaista luonnon monimuotoisuutta köyhdyttämällä.

RED-asetus on lähtökohtaisesti ristiriidassa EU:n biodiversiteteettistrategiassa 2030 asetettujen tavoitteiden ja YK:n biodiversiteettistrategiassa luontokadon ehkäisemiseksi asetettujen luonnon monimuotoisuuden suojelun tavoitteiden kanssa. RED-asetus ei siis ole koherentti, eikä yhteensovitettu muun pakottavan EU-lainsäädännön kanssa.

Suomi ei valtionakaan voi syyllistyä luontokadon kiihdyttämiseen yleisen edun nimissä. Meillä on myös muuta ensisijaista kansallista lainsäädäntöä, kuten kaavoituslainsäädäntö sekä vesien ja merenhoitosuunnitelmat (vesipuitedirektiivi). Esimerkiksi puhtaan veden ja vesistöjen ekologisen ja kemiallisen tilan säilyttäminen tai parantaminen pitää katsoa palvelevan suomalaisten yleistä etua ylisukupolvisesti.”

Linkki Lausuntopalvelu-sivustolle

Vastaa

Shopping Cart