Saimaa ilman kaivoksia ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi vihreän siirtymän hankkeiden etusijamenettelystä

Saimaa ilman kaivoksia ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaisesta etusijamenettelystä aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2025 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023-2027 ja asetus selvityksen sisällöstä.

Diaarinumero: VN/13663/2022

Saimaa ilman kaivoksia ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta.

Hallituksen esitys Vihreä siirtymä 23 5 2022 määrittelee vihreän siirtymän seuraavasti:
“Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan siirtymää kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen vaan nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin.”

Luonnoksen perusajatus vähähiilisiä sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä ratkaisuja tukevien toimien lisäämiseen on kannatettava. Akkumateriaalien kierrätys täyttää vihreän siirtymän määritelmän ja luonnoksen perusteluissa mainitut kriteerit.

Saimaa ilman kaivoksia ry on kuitenkin huolissaan ns ohituskaistan luomisesta uusiutumattomia luonnonvaroja kuten kriitiisiä mineraaleja koskevien hankkeiden luvitukselle. Vihreän siirtymän tavoiteet ovat jalot ja välttämättömät, mutta pelkäämme, että kiire luo psykologista painetta edistää akkumineraalien valmistuksen luvitusta ja siten välillisesti lisää painetta uusien kaivosten avaamiselle Suomessa.

Akkumateriaalihankkeita ei pitäisi tarkastella ilman, että tarkastellaan koko tuotantoketjun aiheuttamia vaikutuksia mukaan lukien kaivostoiminnan hiilidioksidipäästöt, räjäytyspölystä aiheutuva ympäristön pilaantuminen, myrkylliset kaivosjätteet sekä raskasmetallipäästöt vesistöihin. Esimerkkiksi Suomen tavoitteessa hiilineutraalista liikenteestä huomioidaan vain sähköautojen käytöstä syntyvät päästöt eikä valmistuksen päästöjä tai akkumateriaalien kaivamisesta aiheutuvaa luontokatoa.

Saimaa ilman kaivoksia ry esittää, että akkumateriaalien valmistus poistetaan niiden hankkeiden listalta, joiden tulisi saada luvitusprosesissa etusija. Nopeutettu lupakäsittely voi vaarantaa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ensisijaisuuden kaikilla arvokkaimmaksi luokitelluilla alueilla Suomessa. Nopeutettu lupakäsittely voi myös vaarantaa juomaveden saatavuuden Suomessa.

Lausunto on jätetty Lausuntopalveluun 7.6.2022

Vastaa

Shopping Cart